Vilka är de viktigaste villkorsförändringarna i våra gruppförsäkringar i 2023 års avtal?


Sammanställningen som följer innehåller de viktigaste förändringarna i alla våra gruppförsäkringar. Vilka förändringar som påverkar dig beror på vilka försäkringar du har hos oss och om särskilda villkor gäller för din försäkring.

Alla försäkringar
Generella teckningsregler
De generella teckningsreglerna har delats upp i frivillig respektive obligatorisk gruppförsäkring för att det ska bli tydligare vem som kan teckna eller ansluta sig till respektive försäkring, främst då det gäller bosättning, folkbokföring och sysselsättning utanför Sverige.

Begränsningar (exklusive Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess)
Vi har tagit bort begränsningen att försäkringen inte gäller för skada på grund av epidemi eller pandemi som meddelats av Världshälsoorganisationen (WHO) eller för sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Begränsningen kvarstår för Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess.

Kritisk sjukdomsförsäkring
Cancer
Omfattningen i försäkringen har utökats till att gälla även för tumörer i lymfvävnad och blodbildande vävnader samt därtill hörande vävnad.

Olycksfallsförsäkring och Olycksfallsförsäkring kopy
Resekostnader 
Vi har förtydligat att kostnader för parkering och trängselskatt ersätts upp till 500 kronor per skadeärende.

Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
Ersättning för förändringar av engångskaraktär i ordinarie levnadsförhållanden ersätts inte längre. Förändringar i bostadsmiljön ersätts dock även fortsättningsvis.

Krishjälp
För att ha rätt till ersättning för kristerapi krävs numera att behandlingen ska vara påbörjad inom ett år från skadehändelsen och vara avslutad inom tre år.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Resekostnader 
Vi har förtydligat att kostnader för parkering och trängselskatt ersätts upp till 500 kronor per skadeärende.

Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 
Ersättning för förändringar av engångskaraktär i ordinarie levnadsförhållanden ersätts inte längre. Förändringar i bostadsmiljön ersätts dock även fortsättningsvis.

Krishjälp  
För att ha rätt till ersättning för kristerapi krävs numera att behandlingen ska vara påbörjad inom ett år från skadehändelsen och vara avslutad inom tre år.

Ersättning vid medicinsk invaliditet 
Vi har förtydligat vad som avses med stationärt tillstånd och förbättrat förutsättningarna för när invaliditetsersättning kan utbetalas vid sjukdom.

Barn- och ungdomsförsäkring
Resekostnader

Vi har förtydligat att kostnader för parkering och trängselskatt ersätts upp till 500 kronor per skadeärende.

Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader  
Ersättning för förändringar av engångskaraktär i ordinarie levnadsförhållanden ersätts inte längre. Förändringar i bostadsmiljön ersätts dock även fortsättningsvis.

Ersättning vid medicinsk invaliditet 
Vi har förtydligat vad som avses med stationärt tillstånd och förbättrat förutsättningarna för när invaliditetsersättning kan utbetalas vid sjukdom.

Kostnadsbidrag  
Omfattningen i försäkringen har utökats till att även kunna ge ersättning när barnets vårdnadshavare är berättigad till tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess brons, silver och guld
Vi har skärpt avbokningsrutinerna så att avbokning av besök ska ske senaste 24 timmar innan besök eller enligt informationen i den bokningsbekräftelse som vårdgivaren skickat ut.

Kort sjukförsäkring och Lång sjukförsäkring
Rätten till ersättning 
Vi har förtydligat att försäkringen ger rätt till ersättning för diagnoskapital vid transplantation av följande organ: hjärta, lever, lunga, bukspottkörtel, njure eller benmärg. Övriga transplantationer ger inte rätt till ersättning för diagnoskapital.
Försäkringen ersätter numera inte diagnoskapital för diagnos, tillstånd eller operation om det har förekommit symtom eller sjukdom som har samband med diagnosen, tillståndet eller operationen under 12 månader innan försäkringen började gälla. Begränsningen gäller dock inte vid diagnoserna stroke och akut hjärtinfarkt.
Euro Accident

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan komma att ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.